Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Πρόσληψη 746 Εθνοφυλάκων για φύλαξη αποθηκών Σ.Ξ. με 15€/ημέρα για το 2018 (ΑΔΑ: Ω4ΥΗ6-6ΒΨ)Πρόσληψη 746 Εθνοφυλάκων για φύλαξη αποθηκών Σ.Ξ. με 15€/ημέρα για το 2018 (ΑΔΑ: Ω4ΥΗ6-6ΒΨ)


Εκδόθηκε ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο αριθμός Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2018 και η ημερήσια αποζημίωση αυτών.

Άρθρο 1
Καθορισμός αριθμού Εθνοφυλάκων και ημερήσιας αποζημίωσης αυτών

Ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθεί για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, ορίζεται στους 746.

Άρθρο 2

Το ποσό της ημερησίας αποζημίωσης που παρέχεται στους Εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής των, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.1295/1982 (ΦΕΚ 126 Α΄), καθορίζεται στα δέκα πέντε (15) ευρώ.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική απόφαση:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου