Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

“2017: Έτος Εφέδρων και Εθνοφυλάκων”

“2017: Έτος Εφέδρων και Εθνοφυλάκων” Άρθρο του Υποστράτηγου ε.α. Ιππ. Δασκαλάκη


0
Του υποστράτηγου ε.α. Ιπποκράτη Δασκαλάκη
Το έτος 2017 έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης ως «Έτος των Εφέδρων και των Εθνοφυλάκων». Η αξιοποίηση, όμως, αυτών των δύο αλληλένδετων θεσμών απέχει πολύ από το να θεωρηθεί σήμερα ικανοποιητική. Εφεδρεία και Εθνοφυ­λακή μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της αποτρεπτικής δύναμης των ενόπλων δυνάμεων μας στους χαλεπούς καιρούς που διερχόμαστε. Πα να καταστεί δυνατή η αναβάθμιση αυτή θα απαιτηθούν γενναίες αποφάσεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Σήμερα, η συνεχής αναθεωρητική τουρκική πολι­τική, η πληθώρα των μορφών των νέων απειλών, η ορατή αδυναμία διατήρησης επαγγελματικού στρατού και η αδήριτος ανάγκη μείωσης του λειτουργικού κό­στους των ενόπλων δυνάμεων μας αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε τους αλληλένδετους θεσμούς της θητείας, εφεδρείας και εθνοφυλακής. Για να προχω­ρήσουμε όμως σε σημαντικές αλλαγές στους παραπά­νω θεσμούς θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει για το είδος, δομή και συγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων που θέλουμε αλλά και μπορούμε να συντηρήσουμε.
Είναι γεγονός ότι και στην Ελλάδα, ο θεσμός της θητείας, συνεπακόλουθα και της εφεδρείας, δέχθη­καν επικρίσεις ως επιχειρησιακά αναποτελεσματικοί, κοινωνικά ξεπερασμένοι και οικονομικά προβλημα­τικοί. Ορισμένες από τις παρατηρήσεις ήταν ορθές. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια για τη βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται στους κληρωτούς κατά τη διάρκεια της -περιορισμένης- θητείας τους όπως και δυνατότητες σχεδίασης και υλοποίησης μιας πιο απο­τελεσματικής λειτουργίας του όλου μηχανισμού της εφεδρείας. Το μείζον πρόβλημα δεν είναι η διάρκεια της θητείας αλλά η ίδια η δομή της και κυρίως η μη με­τά επιτάσεως εξασφάλιση της απόκτησης των απλών ελάχιστων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε κληρωτός. Ανασταλτικός παρά­γοντας, η εφαρμογή -για πολλούς λόγους- εκπαίδευ­σης «χαμηλής έντασης» σε αντίθεση με τις απαιτητικές ανάγκες της «ρεαλιστικής εκπαίδευσης» (με όλους τους κινδύνους). Επίσης η λειτουργία του συστήματος μετεκπαίδευσης της εφεδρείας πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική ξεκινώντας από την ορ­θά επιλογή των ειδικοτήτων μέχρι τις αναγκαίες και ουσιαστικές μετεκπαιδεύσεις των εφέδρων.
Απαιτεί­ται να γίνει εντατική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνιών και να δοθούν περισσότερες πρωτο­βουλίες στους εφέδρους και στις μονάδες εκστρατείας για την ενίσχυση των δεσμών τους. Ένα επιπλέον αποφασιστικό βήμα, ίσως να ήταν η αξιοποίηση όλων αυτών των εφέδρων που εθελοντικά επιθυμούν να είναι ενεργά μέλη της εφεδρείας τοποθετημένα επιστρατευτικά σε μονάδες εκστρατείας, ίσως δηλαδή να δημιουργήσουμε εφεδρείες «δύο ταχυτήτων».
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-04/11/2017)
Δημοσίευση από ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου